Rolety okienne Sosnowiec

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Modele rolet materiałowych

Model podstawowy

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

System ma?y ø 28mm

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

System ?redni ø 36mm

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

System du?y ø 43-52mm

Model podstawowy sk?ada si? z trzech system?w: ma?ego ?redniego i du?ego. Wielko?? systemu jest zale?na od wymiar?w rolety. Tabela wskazuje jaki system powinien by? dostarczony do wybranej rolety. Standardowo roleta dostarczana jest z mechanizmem ?a?cuszkowym w kolorze bia?ym. Je?eli ?yczycie sobie Pa?stwo inny kolor akcesor?w nale?y poinformowa? o tym naszego sprzedawc?. Tabela poni?ej przedstawia opcje dla ka?dego z system?w.

 system ma?ysystem ?rednisystem du?y
mechanizm ?a?cuszkowytaktaktak
System spr?ynowytaktaknie
Sterowanie korb?nienietak
Sterowanie elektrycznetaknietak
Monta? we wn?cetaktaktak
Monta? nad wn?k?taktaktak
Linki napinaj?cetaktaktak
Profil monta?owytaktaktak
Uchwyt do okien PCVtaktaknie

Du?y system

W ramach du?ego systemu dost?pnego s? dwa rozmiary rurek aluminiowych 42mm i 52mm. ?rednica rurki zale?na jest od wymiar?w rolety i rodzaju wybranego materia?u. W du?ym systemie zawsze nale?y wybra? kolor mechanizmu.

Kolory du?ego systemu

W mechanizmie ?a?cuszkowym ?a?cuszek, obci??nik ?a?cuszka i nak?adki dost?pne s? w poni?szych koloroach. W mechani?mie spr?ynowym wisiorek mo?e by? r?wnie? wykonany w tych samych kolorach.

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Kolory systemu ma?ego i ?redniego

W systemie ?a?cuszkowym - ?a?cuszek, obci??nik i nak?adki mog? by? dostarczone w poni?szych kolorach. W systemie spr?ynowym wisiorek jest r?wnie? dost?pny w kolorach poni?ej.

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Model Mini

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Zalet? tego modelu jest jego mechanizm przeznaczony do okien uchylnych i PCV. Zgrabnych rozmiar?w uchwyty i zminimalizowany mechanizm ?a?cuszkowy powoduje, ?e roleta wygl?da delikatnie i efektownie. Model dost?pny jest w kolorach bia?ym i br?zowym. Plastikowe uchwyty montowane s? do okna uchylnego za pomoc? ta?my dwustronnej klej?cej lub specjalnych wieszak?w metalowych lub PCV.

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Roleta materia?owa Triola

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec KatowiceNajmniejsza forma rolety materia?owej na rynku.


G??wne zalety:
- nienaganna estetyka wykonania, subtelny kszta?t wieszak?w, nawiązujący stylistyką do przyj?tej na rynku Pasjonaty
- konstrukcja mechanizmu gwarantująca uniwersalny monta? (przykr?cenie do ramy okna, przykr?cenie do listew przyszybowych, lub bezinwazyjny monta? dzi?ki specjalnym wieszakom)
- komfortowa obs?uga dzi?ki zastosowaniu zmodyfikowanego mechanizmu samohamującego
- wersja fiksacyjna z bocznym prowadzeniem materia?u na ?yłce, idealne rozwiązanie do okien uchylnych

Roleta materia?owa Dzie?-Noc
Roleta jest produkowana w osprz?cie bia?ym max szeroko?? to 240 cm, max wys 250 cm podyktowana podw?jną ilo?cią materia?u nawini?tego na rur?. Roleta dzie? noc mo?e by? sterowana za pomocą ?a?cuszka operacyjnego lub nap?du elektrycznego(24 V). Montowa? taka rolet? mo?emy do sufitu lub ?ciany (ramy okna) po zastosowaniu kątownik?w ?ciennych. Trzeba pami?ta? ?e szeroko?? ca?kowita rolety b?dzie wi?ksza od szeroko?ci materia?u 23mm przy nap?dzie koralikowym i 35mm przy nap?dzie elektrycznym"

Model 5
Ma?a kaseta

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Model umo?liwia monta? rolety zar?wno we wn?ce jak i na ?cianie. Dost?pny jest w kolorach bia?ym i aluminium. Maksymalna wysoko?? rolety zale?y od rodzaju u?ytego materia?u i jest podzielona na trzy grupy H1, H2, H3 zgodnie z tabelk? poni?ej. Opcjonalnie w tym modelu zastosowa? mo?na prowadnice. Wymiary kasety - 4,9 cm x 4,9 cm.

ma?a kaseta?rednia kasetadu?a kaseta
H1do 115cm wysoko?cido 180cm wysoko?cido 300cm wysoko?ci
H2do 140cm wysoko?cido 220cm wysoko?cido 300cm wysoko?ci
H3do 190cm wysoko?cido 290cm wysoko?cido 300cm wysoko?ci

tabela ma zastosowanie do system?w kasetowych - model 5,8 i 9 grupa HO na etykietach tkanin oznacza, ?e tkanina nie ma zastosowania w ?adnym systemie kasetowym

Model 8
Du?a kaseta

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec KatowiceRolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Model ten ma zastosowanie do okien o du?ej powierzchni umo?liwiaj?c monta? zar?wno we wn?ce jak i na ?cianie. Maksymalna szeroko?? rolety wynosi 350 cm, a maksymalna wysoko?? 300 cm bez wzgl?du na grubo?? materia?u. Model opcjonalnie mo?e by? wyposa?ony w prowadnice dzi?ki czemu uzyska? mo?na efekt ca?kowitego zaciemnienia przy doskona?ym napi?ciu materia?u. Dodatkowo wy??cznie w tym modelu kasetowym zastosowa? mo?na mechanizm korbowy lub sterowanie elektryczne. Wymiary kasety: szer. 1 1,5 cm, wys. 12,2 cm. Model dost?pny jest w kolorze bia?ym i aluminium.

Model 9
Ozdobna maskownica rolety materiałowej

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Ozdobna maskownica rolety materiałowej wyst?puje w kolorach bia?ym oraz aluminium (wyra?nie okre?li? kolor na zam?wieniu). Rolet? materiałową mo?na obs?ugiwa? zar?wno przy pomocy mechanizmu ?a?cuszkowego, jak i spr?ynowego. Wyb?r mechanizmu rolat materiałowych nale?y zaznaczy? na zam?wieniu. Rolet? materiałową z ozdobn? maskownic? mo?na tak?e wzbogaci? linkami napinaj?cymi. Maksymalna szeroko?? rolety dla modelu 9 wynosi 190 cm. Maksymalna wysoko?? rolet zale?y od grubo?ci materia?u.

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Dok?adna informacja na temat maksymalnej wysoko?ci rolet znajduje sie na ka?dym z materia??w. Dla ca?kowitego zas?oni?cia szczelin, przez kt?re mo?e przedostawa? si? ?wiat?o mo?na wybra? roletę w kasetcie z prowadnicami bocznymi. System rolet mo?e by? wykonany w kolorze bia?ym oraz aluminium (wyra?nie okre?li? kolor na zam?wieniu). Wymiary kasety 5,9 cm x 5,4 cm.

Model 20
Kaseta do okien PCV

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec KatowiceRolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Roleta materiałowa dost?pna jest zar?wno w kasecie aluminiowej w kolorze bia?ym, br?zowym, srebrnym jak i w kasecie PCV w 5 drewnopodobnych kolorach: jasny, z?oty i ciemny d?b, orzech oraz maho?. Roleta przeznaczona jest na okna proste i uchylne. Istotn? zalet? tego systemu jest ?atwy spos?b monta?u, polegaj?cy na przyklejeniu profilu rolety wzmocnion? ta?m? piankow? do ramy okna. Jednocze?nie okno nie traci gwarancji ze wzgl?du na brak konieczno?ci nawiercania otwor?w. Dolna cz?? rolety wyposa?ona jest w kiesze?, w kt?rej umieszczony jest ob-ci??nik. Mo?liwe jest wykonanie rolety z ozdobn?, aluminiow? listw? obci??aj?c?.

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec KatowiceRolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Nowo?? stanowi model rolety materiałowej 20 Micro o zgrabnym kszta?cie i zminimalizowanych rozmiarach. Model rolety Micro dost?pny jest wy??cznie w kolorze bia?ym i wykonany jest z aluminium. Maksymalna wysoko?? rolety wynosi 140 cm. Niemo?liwe jest zastosowanie tkanin sztywnych i podgumowanych.

Model 22
Kaseta do okien PCV

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Roleta materia?owa w kasecie w kolorze bia?ym lub br?zowym oraz gamie kolor?w drewnopodobnych przeznaczona do okien prostych i uchylnych wykonanych z PCV oraz z drewna. Posiada mechanizm hamuj?cy wewn?trz kasety. Monta? rolety materiałowej w kasecie z prowadnicami polega na przykr?ceniu kasety do listew przyszybowych lub przyklejeniu do ramy okna dzi?ki dodatkowemu profilowi z ta?m? dwustronn?. Prowadnice rolety materiałowej przyklejane s? do listew przyszybowych. Ca?o?? zamontowana jest w ?wietle szyby co powoduje, ?e roleta mniej odstaje od ramy okna w por?wnaniu z modelem 20. Dolna cz?? rolety z materiału wyposa?ona jest w ozdobn? listw? obci??aj?c?.

KARTA PRODUKTU
SYSTEM b 7 (B-7)
Charakterystyka systemu
System b 7 to roleta materia?owa w kasecie aluminiowej z prowadnicami bocznymi, dost?pna w trzech kolorach: bia?ym, br?zowym i srebrnym. Kaseta wyposa?ona jest w dekoracyjny, okr?g?y profil g?rny, natomiast prowadnice s?u?? do ca?kowitego zas?oni?cia szczelin, przez kt?re mo?e przedostawa? si? ?wiat?o. Roleta obs?ugiwana jest przy pomocy mechanizmu ?a?cuszkowego.
Zastosowanie:
System ten jest ciekawym rozwi?zaniem dla nowoczesnej stolarki okiennej PCV, aluminium oraz okien uchylnych, gdy? konstrukcja systemu nie zas?ania ?wiat?a szyby, co umo?liwia jego monta? we wszelkich rodzajach okien i drzwi.Maksymalna szeroko?? dla systemu b 7 wynosi200cm, maksymalna wysoko?? zale?y od grubo?ci materia?uZalety systemu
Istotn? cech? tego systemu jest prosty spos?b pomiaru oraz bezinwazyjny monta?. Dodatkow? zalet? jest funkcjonalno?? systemu i ?atwo?? konserwacji.W ramach systemu b 7 istnieje mo?liwo?? stosowania prowadnic aluminiowych oraz PCV w dw?ch wariantach: jednolite i sk?adane. Prowadnice sk?adane charakteryzuje prostszy monta? i ?atwo?? czyszczenia, co jest szczeg?lnie wa?ne dla alergik?w.Spos?b monta?u
Monta? rolety polega na przyklejeniu kasetyi prowadnic wzmocnion? ta?m? piankow?, na kt?rejz powodzeniem utrzymuje si? roleta.Przy nier?wno?ciach powierzchni istnieje mo?liwo?? zastosowania wkr?t?w.Inne rozwi?zania
W systemie b 7 oferujemy r?wnie? rolety refleksyjne, kt?re wspomagaj? prac? urz?dze? klimatyzacyjnych likwiduj?c g??wn? przyczyn? nagrzewania si? pomieszcze?.

Roleta materia?owa Suita

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec Katowice

Rolety ?aluzje Akces Sosnowiec KatowiceNajnowszy model rolety materia?owej w kasetce, nawiązujący linią do kasetki typu Passionata.


G??wne zalety:
- ca?kowicie bezinwazyjny monta? (prowadnice i kasetka klejona na ramie okiennej - nie zabierają świat?a)
- pe?ne zintegrowanie kasetki z oknem dzi?ki specjalnie opracowanej linii
- mechanizm samohamujący, uniemo?liwiający zatrzymanie materia?u w dowolnej pozycji
- szeroki wyb?r kolor?w i oklien

Galeria ROLET
rolet rolet rolet
rolet rolet rolet
rolet rolet rolet
rolet rolet rolet
rolet rolet rolet
rolet rolet rolet
rolet rolet rolet
rolet rolet rolet

Montaż rolet z materiału (materiałowych) oraz rolet okiennych:
Sosnowiec, Katowice, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,
Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Tychy, Bytom.


Akces - rolety, żaluzje, plisy materiałowe
ul. 3go Maja 21, 41-200 Sosnowiec

Tel: 32 297 00 80, 32 297 93 07
Kom: 500 539 175, 500 109 509 (WhatsApp)

GODZINY OTWARCIA
Pn-Czw: 10.00 - 18.00, Piątek: 10.00 - 16.00,
Sobota: 10.00 - 13.00


MENU